CentOS 6.2 x64 Plesk12 パッケージ一覧

※サーバーのセットアップ時期により、インストールパッケージが異なります。最新の情報を掲載していますが、より詳細な確認はrpmコマンドでお願いいたします。

 • openssl-1.0.1e-16.el6_5.15.i686
 • portreserve-0.0.4-9.el6.x86_64
 • basesystem-10.0-4.el6.noarch
 • psa-pylibplesk-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • tomcat6-servlet-2.5-api-6.0.24-78.el6_5.noarch
 • plesk-web-hosting-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • perl-Compress-Zlib-2.021-136.el6.x86_64
 • psa-phppgadmin-5.1-cos6.build1200140423.17.noarch
 • php-mysql-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • popt-1.13-7.el6.x86_64
 • tomcat6-admin-webapps-6.0.24-78.el6_5.noarch
 • p11-kit-trust-0.18.5-2.el6_5.2.x86_64
 • psa-libpam-plesk-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • libsndfile-1.0.20-5.el6.x86_64
 • libcurl-7.19.7-26.el6_1.2.x86_64
 • wpb-core-12.0.6-43522.14090215.noarch
 • jakarta-commons-discovery-0.4-5.4.el6.noarch
 • psa-migration-agents-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • httpd-tools-2.2.15-31.el6.centos.x86_64
 • cronie-anacron-1.4.4-7.el6.x86_64
 • gawk-3.1.7-6.el6.x86_64
 • psa-updates-12.0.18-cos6.build1200140818.12.noarch
 • awstats-7.3-14050621.parallels.noarch
 • sqlite-3.6.20-1.el6.x86_64
 • psa-vpn-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • psa-mod_sysenv-0.1-14033112.x86_64
 • libcgroup-0.37-3.el6.x86_64
 • psa-drweb-configurator-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • apache-tomcat-apis-0.1-1.el6.noarch
 • xz-libs-4.999.9-0.3.beta.20091007git.el6.x86_64
 • psa-passwd-5.0.1-cos6.build1200140818.11.noarch
 • policycoreutils-2.0.83-19.39.el6.x86_64
 • kernel-2.6.32-131.21.1.el6.x86_64
 • psa-mailman-configurator-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • perl-Crypt-OpenSSL-Bignum-0.04-8.1.el6.x86_64
 • sharutils-4.7-6.1.el6.x86_64
 • iwl6000-firmware-9.221.4.1-1.el6.noarch
 • perl-libwww-perl-5.833-2.el6.noarch
 • perl-Net-LibIDN-0.12-3.el6.x86_64
 • grubby-7.0.15-2.el6.x86_64
 • perl-Mail-DKIM-0.37-2.el6.noarch
 • perl-FreezeThaw-0.45-5.el6.noarch
 • tar-1.23-3.el6.x86_64
 • perl-NetAddr-IP-4.027-7.el6.x86_64
 • coreutils-8.4-16.el6.x86_64
 • libxml2-python-2.7.6-14.el6_5.2.x86_64
 • libblkid-2.17.2-12.4.el6.x86_64
 • diffutils-2.8.1-28.el6.x86_64
 • db4-cxx-4.7.25-18.el6_4.x86_64
 • postgresql-8.4.20-1.el6_5.x86_64
 • procps-3.2.8-21.el6.x86_64
 • mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.x86_64
 • rpm-4.8.0-19.el6.x86_64
 • module-init-tools-3.9-17.el6.x86_64
 • pax-3.4-10.1.el6.x86_64
 • php5-ioncube-loader-4.6.0-14042516.x86_64
 • groff-1.18.1.4-21.el6.x86_64
 • libXau-1.0.6-4.el6.x86_64
 • libXext-1.3.1-2.el6.x86_64
 • yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-10.el6.noarch
 • libXrandr-1.4.0-1.el6.x86_64
 • kernel-firmware-2.6.32-220.2.1.el6.noarch
 • libXcursor-1.1.13-6.20130524git8f677eaea.el6.x86_64
 • initscripts-9.03.27-1.el6.centos.x86_64
 • giflib-4.1.6-3.1.el6.x86_64
 • keyutils-libs-1.4-4.el6.x86_64
 • dracut-kernel-004-256.el6.noarch
 • samba-winbind-3.6.9-169.el6_5.x86_64
 • php-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • dhclient-4.1.1-25.P1.el6_2.1.x86_64
 • cyrus-sasl-2.1.23-13.el6_3.1.x86_64
 • libgcrypt-1.4.5-9.el6.x86_64
 • httpd-devel-2.2.15-31.el6.centos.x86_64
 • pulseaudio-libs-0.9.21-14.el6_3.x86_64
 • ql2500-firmware-5.06.02-1.el6.noarch
 • plesk-courier-imap-driver-12.0.18-cos6.build1200140617.18.x86_64
 • libedit-2.11-4.20080712cvs.1.el6.x86_64
 • pango-1.28.1-7.el6_3.x86_64
 • ntp-4.2.4p8-2.el6.centos.x86_64
 • drweb-libs-6.0.2.0-1111112022~el5.x86_64
 • bc-1.06.95-1.el6.x86_64
 • libart_lgpl-2.3.20-5.1.el6.x86_64
 • openssl-1.0.1e-16.el6_5.15.x86_64
 • bitstream-vera-fonts-1.10-7.noarch
 • sw-libboost-filesystem1.54.0-1.54.0-14020622.x86_64
 • wpb-designs-20-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.x86_64
 • iwl5150-firmware-8.24.2.2-1.el6.noarch
 • libgcj-4.4.7-4.el6.x86_64
 • perl-DBI-1.609-4.el6.x86_64
 • aic94xx-firmware-30-2.el6.noarch
 • classpathx-jaf-1.0-15.4.el6.x86_64
 • plesk-rdbmspp-2.0-735641.14062518.x86_64
 • jakarta-commons-dbcp-1.2.1-13.8.el6.noarch
 • sw-libboost-thread1.54.0-1.54.0-14020622.x86_64
 • atmel-firmware-1.3-7.el6.noarch
 • xalan-j2-2.7.0-9.9.el6_5.noarch
 • libaps-1.0.7-798670.14062518.x86_64
 • ql2200-firmware-2.02.08-3.1.el6.noarch
 • wpb-designs-14-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • libpng-1.2.49-1.el6_2.x86_64
 • plesk-skins-12.0.18-977.14060214.noarch
 • sw-engine-2.13.11-centos6.201407011514.x86_64
 • ipw2200-firmware-3.1-4.el6.noarch
 • tomcat6-el-2.1-api-6.0.24-78.el6_5.noarch
 • glibc-2.12-1.132.el6_5.4.x86_64
 • setup-2.8.14-13.el6.noarch
 • classpathx-mail-1.1.1-9.4.el6.noarch
 • psa-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • wsdl4j-1.5.2-7.8.el6.noarch
 • perl-Pod-Escapes-1.04-136.el6.x86_64
 • psa-locale-base-en-US-12.0.18-cos6.build1200140806.18.noarch
 • perl-version-0.77-136.el6.x86_64
 • glibc-headers-2.12-1.132.el6_5.4.x86_64
 • jpackage-utils-1.7.5-3.12.el6.noarch
 • sed-4.2.1-7.el6.x86_64
 • perl-ExtUtils-ParseXS-2.2003.0-136.el6.x86_64
 • fontconfig-2.8.0-3.el6.x86_64
 • mod_perl-2.0.4-11.el6_5.x86_64
 • apr-util-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64
 • nss-softokn-freebl-3.14.3-12.el6_5.i686
 • jakarta-commons-logging-1.0.4-10.el6.noarch
 • samba-3.6.9-169.el6_5.x86_64
 • libSM-1.2.1-2.el6.x86_64
 • dbus-libs-1.2.24-5.el6_1.x86_64
 • webalizer-2.21_02-3.3.el6.x86_64
 • libtasn1-2.3-6.el6_5.x86_64
 • mod_bw-0.92-14060421.x86_64
 • jakarta-commons-collections-3.2.1-3.4.el6.noarch
 • psa-autoinstaller-3.16.20-140624.15.x86_64
 • nss-softokn-3.14.3-12.el6_5.x86_64
 • libX11-1.5.0-4.el6.i686
 • xinetd-2.3.14-39.el6_4.x86_64
 • mingetty-1.08-5.el6.x86_64
 • libstdc++-4.4.7-4.el6.i686
 • perl-TimeDate-1.16-11.1.el6.noarch
 • psa-kav8-8.0.3-0.14061710.i386
 • libtiff-3.9.4-10.el6_5.x86_64
 • libgomp-4.4.7-4.el6.x86_64
 • rsync-3.0.6-9.el6_4.1.x86_64
 • mailcap-2.1.31-2.el6.noarch
 • libX11-common-1.5.0-4.el6.noarch
 • iputils-20071127-16.el6.x86_64
 • perl-IO-Compress-Zlib-2.021-136.el6.x86_64
 • ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64
 • perl-IO-Zlib-1.09-136.el6.x86_64
 • libssh2-1.2.2-7.el6_1.1.x86_64
 • psa-proftpd-1.3.5-cos6.build1200140529.18.x86_64
 • newt-python-0.52.11-3.el6.x86_64
 • nss-tools-3.16.1-7.el6_5.x86_64
 • chkconfig-1.3.47-1.el6.x86_64
 • apr-util-ldap-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64
 • logrotate-3.7.8-12.el6_0.1.x86_64
 • ca-certificates-2014.1.98-65.0.el6_5.noarch
 • libvorbis-1.2.3-4.el6_2.1.x86_64
 • gnutls-2.8.5-14.el6_5.x86_64
 • curl-7.19.7-26.el6_1.2.x86_64
 • gamin-0.1.10-9.el6.x86_64
 • perl-Net-DNS-0.65-5.el6.x86_64
 • glib2-2.26.1-7.el6_5.x86_64
 • atk-1.30.0-1.el6.x86_64
 • postfix-2.6.6-2.2.el6_1.x86_64
 • httpd-2.2.15-31.el6.centos.x86_64
 • cronie-1.4.4-7.el6.x86_64
 • readline-6.0-3.el6.x86_64
 • psa-mod_aclr2-14033111-9e86c2f.x86_64
 • lua-5.1.4-4.1.el6.x86_64
 • psa-mod_rpaf-0.6-14033112.x86_64
 • sudo-1.7.4p5-7.el6.x86_64
 • mailman-2.1.12-18.el6.x86_64
 • authconfig-6.1.12-5.el6.x86_64
 • libidn-1.18-2.el6.x86_64
 • expat-devel-2.0.1-11.el6_2.x86_64
 • php-xml-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • at-3.1.10-44.el6_5.2.x86_64
 • libselinux-utils-2.0.94-5.3.el6_4.1.x86_64
 • grep-2.6.3-2.el6.x86_64
 • selinux-policy-3.7.19-231.el6_5.3.noarch
 • python-urlgrabber-3.9.1-8.el6.noarch
 • findutils-4.4.2-6.el6.x86_64
 • perl-BSD-Resource-1.29.03-3.el6.x86_64
 • checkpolicy-2.0.22-1.el6.x86_64
 • perl-Net-SSLeay-1.35-9.el6.x86_64
 • bash-4.1.2-15.el6_5.2.x86_64
 • cpio-2.10-9.el6.x86_64
 • perl-Archive-Tar-1.58-136.el6.x86_64
 • iwl6050-firmware-41.28.5.1-2.el6.noarch
 • perl-Digest-SHA-5.47-136.el6.x86_64
 • perl-HTML-Parser-3.64-2.el6.x86_64
 • iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-1.el6_1.1.noarch
 • dbus-glib-0.86-5.el6.x86_64
 • perl-XML-Parser-2.36-7.el6.x86_64
 • perl-XML-Dumper-0.81-8.el6.noarch
 • libusb-0.1.12-23.el6.x86_64
 • perl-IO-Socket-SSL-1.31-2.el6.noarch
 • perl-Crypt-OpenSSL-RSA-0.25-10.1.el6.x86_64
 • perl-Text-Iconv-1.7-6.el6.x86_64
 • libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
 • perl-IO-Socket-INET6-2.56-4.el6.noarch
 • perl-MLDBM-2.01-8.el6.noarch
 • libsepol-2.0.41-4.el6.x86_64
 • libutempter-1.1.5-4.1.el6.x86_64
 • perl-Encode-Detect-1.01-2.el6.x86_64
 • coreutils-libs-8.4-16.el6.x86_64
 • pam-1.1.1-10.el6.x86_64
 • libuuid-2.17.2-12.4.el6.x86_64
 • plymouth-scripts-0.8.3-24.el6.centos.x86_64
 • libsemanage-2.0.43-4.1.el6.x86_64
 • tcp_wrappers-libs-7.6-57.el6.x86_64
 • ncurses-5.7-3.20090208.el6.x86_64
 • gzip-1.3.12-18.el6.x86_64
 • rpm-libs-4.8.0-19.el6.x86_64
 • plymouth-core-libs-0.8.3-24.el6.centos.x86_64
 • iproute-2.6.32-17.el6.x86_64
 • python-libs-2.6.6-29.el6.x86_64
 • rpm-python-4.8.0-19.el6.x86_64
 • yum-3.2.29-22.el6.centos.noarch
 • gnupg2-2.0.14-4.el6.x86_64
 • fipscheck-1.2.0-7.el6.x86_64
 • dhcp-common-4.1.1-25.P1.el6_2.1.x86_64
 • hwdata-0.233-7.6.el6.noarch
 • ustr-1.0.4-9.1.el6.x86_64
 • util-linux-ng-2.17.2-12.4.el6.x86_64
 • gdbm-1.8.0-36.el6.x86_64
 • libdrm-2.4.25-2.el6.x86_64
 • dracut-004-256.el6.noarch
 • kernel-2.6.32-220.2.1.el6.x86_64
 • dash-0.5.5.1-3.1.el6.x86_64
 • bfa-firmware-3.0.0.0-1.el6.noarch
 • rsyslog-4.6.2-12.el6.x86_64
 • python-iniparse-0.3.1-2.1.el6.noarch
 • less-436-10.el6.x86_64
 • kbd-misc-1.15-11.el6.noarch
 • acl-2.2.49-6.el6.x86_64
 • binutils-2.20.51.0.2-5.28.el6.x86_64
 • pciutils-libs-3.1.4-11.el6.x86_64
 • kbd-1.15-11.el6.x86_64
 • ql2400-firmware-5.06.02-1.el6.noarch
 • openssh-5.3p1-70.el6_2.2.x86_64
 • openssh-clients-5.3p1-70.el6_2.2.x86_64
 • ntpdate-4.2.4p8-2.el6.centos.x86_64
 • acpid-1.0.10-2.1.el6.x86_64
 • net-snmp-libs-5.5-37.el6_2.1.x86_64
 • make-3.81-20.el6.x86_64
 • wget-1.12-1.11.el6_5.x86_64
 • libicu-4.2.1-9.1.el6_2.x86_64
 • mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.x86_64
 • kernel-2.6.32-71.el6.x86_64
 • sw-libboost-regex1.54.0-1.54.0-14020622.x86_64
 • xmlrpc-c-1.16.24-1210.1840.el6.x86_64
 • sw-libboost-serialization1.54.0-1.54.0-14020622.x86_64
 • perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64
 • unixODBC-2.2.14-12.el6_3.x86_64
 • plesk-lmlib-0.0.6-591.14062719.x86_64
 • libertas-usb8388-firmware-5.110.22.p23-3.1.el6.noarch
 • mysql-server-5.1.73-3.el6_5.x86_64
 • libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.x86_64
 • iwl4965-firmware-228.61.2.24-2.1.el6.noarch
 • sw-libpoco-1.4.3p1-14062518.x86_64
 • iwl3945-firmware-15.32.2.9-4.el6.noarch
 • libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64
 • rt61pci-firmware-1.2-7.el6.noarch
 • libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.x86_64
 • ql2100-firmware-1.19.38-3.1.el6.noarch
 • postgresql-libs-8.4.20-1.el6_5.x86_64
 • zd1211-firmware-1.4-4.el6.noarch
 • libc-client-2007e-11.el6.x86_64
 • ql23xx-firmware-3.03.27-3.1.el6.noarch
 • pp12.0.18-bootstrapper-12.0.18-cos6.build1200140821.14.x86_64
 • ivtv-firmware-20080701-20.2.noarch
 • glibc-common-2.12-1.132.el6_5.4.x86_64
 • nss-softokn-freebl-3.14.3-12.el6_5.x86_64
 • filesystem-2.4.30-3.el6.x86_64
 • libstdc++-4.4.7-4.el6.x86_64
 • libxml2-2.7.6-14.el6_5.2.x86_64
 • db4-4.7.25-18.el6_4.x86_64
 • perl-libs-5.10.1-136.el6.x86_64
 • perl-Module-Pluggable-3.90-136.el6.x86_64
 • perl-5.10.1-136.el6.x86_64
 • sw-mariadb-client-1.0.0-14033112.x86_64
 • php-common-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • expat-2.0.1-11.el6_2.x86_64
 • sw-libboost-program-options1.54.0-1.54.0-14020622.x86_64
 • bzip2-libs-1.0.5-7.el6_0.x86_64
 • apr-1.3.9-5.el6_2.x86_64
 • nss-util-3.16.1-2.el6_5.x86_64
 • elfutils-libelf-0.152-1.el6.x86_64
 • pkgconfig-0.23-9.1.el6.x86_64
 • libtevent-0.9.18-3.el6.x86_64
 • bzip2-1.0.5-7.el6_0.x86_64
 • libICE-1.0.6-1.el6.x86_64
 • sysvinit-tools-2.87-4.dsf.el6.x86_64
 • perl-Digest-SHA1-2.12-2.el6.x86_64
 • cracklib-2.8.16-4.el6.x86_64
 • log4cpp-plesk-0.3.5rc2-10.14033111.x86_64
 • iptables-ipv6-1.4.7-4.el6.x86_64
 • libogg-1.1.4-2.1.el6.x86_64
 • vim-minimal-7.2.411-1.6.el6.x86_64
 • psa-selinux-12.0.18-cos6.build1200140526.11.noarch
 • drweb-common-6.0.2.1-1302081526pleskel5.noarch
 • apr-devel-1.3.9-5.el6_2.x86_64
 • newt-0.52.11-3.el6.x86_64
 • nss-sysinit-3.16.1-7.el6_5.x86_64
 • php-pdo-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • which-2.19-6.el6.x86_64
 • perl-Compress-Raw-Zlib-2.021-136.el6.x86_64
 • perl-URI-1.40-2.el6.noarch
 • attr-2.4.44-7.el6.x86_64
 • perl-IO-Compress-Base-2.021-136.el6.x86_64
 • efibootmgr-0.5.4-9.el6.x86_64
 • psa-zendframework-1.11.15-cos6.build120140331.11.noarch
 • pinentry-0.7.6-6.el6.x86_64
 • krb5-libs-1.10.3-15.el6_5.1.i686
 • mod_ssl-2.2.15-31.el6.centos.x86_64
 • plesk-base-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • plesk-service-node-utilities-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • psa-php5-configurator-1.6.3-cos6.build1200140526.11.x86_64
 • psa-horde-5.2.1-cos6.build1200140821.13.noarch
 • psa-mail-driver-common-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • psa-phpmyadmin-4.2.5-cos6.build1200140702.16.noarch
 • tomcat6-6.0.24-78.el6_5.noarch
 • tomcat6-webapps-6.0.24-78.el6_5.noarch
 • plesk-mail-qc-driver-12.0.18-cos6.build1200140717.18.x86_64
 • miva-ssl-stub-1.0.1-0.287001.i386
 • plesk-core-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • wpb-headers-12.0.5-43480.14051315.noarch
 • psa-migration-manager-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • plesk-management-node-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • plesk-l10n-12.0.18-cos6.build1200140901.13.noarch
 • plesk-config-troubleshooter-12.0.18-cos6.build1200140623.14.x86_64
 • psa-firewall-12.0.18-cos6.build1200140623.14.x86_64
 • psa-watchdog-12.0.18-cos6.build1200140707.14.x86_64
 • psa-spamassassin-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • psa-tomcat-configurator-12.0.18-cos6.build1200140604.14.noarch
 • psa-mnemo-4.2.1-cos6.build1200140818.12.noarch
 • psa-kronolith-4.2.1-cos6.build1200140818.12.noarch
 • plesk-roundcube-1.0.0-cos6.build1200140626.18.noarch
 • plesk-completion-12.0.18-cos6.build1200140606.15.noarch
 • db4-utils-4.7.25-18.el6_4.x86_64
 • e2fsprogs-libs-1.41.12-18.el6_5.1.x86_64
 • plesk-aps-php-runtime-12.0.18-1016274.14060313.noarch
 • boost-program-options-1.41.0-18.el6.x86_64
 • db4-devel-4.7.25-18.el6_4.x86_64
 • cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64
 • file-libs-5.04-15.el6.x86_64
 • pigz-2.2.5-1.el6.x86_64
 • sw-rsync-3.1.0-14041817.x86_64
 • cpp-4.4.7-4.el6.x86_64
 • psa-mod_jk-1.2.40-14042312.x86_64
 • ed-1.1-3.3.el6.x86_64
 • xz-4.999.9-0.3.beta.20091007git.el6.x86_64
 • man-1.6f-32.el6.x86_64
 • libxcb-1.8.1-1.el6.x86_64
 • libXrender-0.9.7-2.el6.x86_64
 • libXi-1.6.1-3.el6.x86_64
 • libXfixes-5.0-3.el6.x86_64
 • libXpm-3.5.10-2.el6.x86_64
 • php-gd-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • libXdamage-1.1.3-4.el6.x86_64
 • libXft-2.3.1-2.el6.x86_64
 • libXcomposite-0.4.3-4.el6.x86_64
 • psa-spf2-1.2.9-14033111.x86_64
 • krb5-libs-1.10.3-15.el6_5.1.x86_64
 • samba-common-3.6.9-169.el6_5.x86_64
 • bind-libs-9.8.2-0.23.rc1.el6_5.1.x86_64
 • php-cli-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • bind-9.8.2-0.23.rc1.el6_5.1.x86_64
 • php-imap-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • cyrus-sasl-devel-2.1.23-13.el6_3.1.x86_64
 • apr-util-devel-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64
 • cvs-1.11.23-16.el6.x86_64
 • libasyncns-0.8-1.1.el6.x86_64
 • tcl-8.5.7-6.el6.x86_64
 • psa-courier-authlib-0.66.1-cos6.build1200140617.16.x86_64
 • libthai-0.1.12-3.el6.x86_64
 • cairo-1.8.8-3.1.el6.x86_64
 • sw-librrd-1.4.2-14060313.x86_64
 • drweb-libs32-6.0.2.0-1111112022~el5.x86_64
 • drweb-updater-6.0.2.1-1302271615pleskel5.x86_64
 • drweb-daemon-6.0.2.1-1211092005pleskel5.noarch
 • gamin-python-0.1.10-9.el6.x86_64
 • unzip-6.0-1.el6.x86_64
 • jasper-libs-1.900.1-15.el6_1.1.x86_64
 • cups-libs-1.4.2-52.el6_5.2.x86_64
 • sw-rrdtool-1.4.2-14060313.x86_64
 • wpb-designs-03-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • tzdata-java-2014h-1.el6.noarch
 • gtk2-2.20.1-4.el6.x86_64
 • java-1.5.0-gcj-1.5.0.0-29.1.el6.x86_64
 • sinjdoc-0.5-9.1.el6.x86_64
 • xml-commons-apis-1.3.04-3.6.el6.x86_64
 • jakarta-commons-pool-1.3-12.7.el6.x86_64
 • xml-commons-resolver-1.1-4.18.el6.x86_64
 • jakarta-commons-httpclient-3.1-0.9.el6_5.x86_64
 • jakarta-taglibs-standard-1.1.1-11.4.el6.noarch
 • bash-completion-1.3-5.el6.noarch
 • wpb-designs-05-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • wpb-designs-04-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • wpb-designs-12-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • psa-pear-1.9.4-20131009.14033111.noarch
 • jline-0.9.94-0.8.el6.noarch
 • java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-7.1.13.4.el6_5.x86_64
 • regexp-1.5-4.4.el6.x86_64
 • java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.0-7.1.13.4.el6_5.x86_64
 • axis-1.2.1-7.5.el6_5.noarch
 • tomcat6-lib-6.0.24-78.el6_5.noarch
 • wpb-designs-07-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • kernel-headers-2.6.32-431.29.2.el6.x86_64
 • glibc-devel-2.12-1.132.el6_5.4.x86_64
 • perl-Test-Harness-3.17-136.el6.x86_64
 • perl-devel-5.10.1-136.el6.x86_64
 • spamassassin-3.3.1-3.el6.x86_64
 • gcc-4.4.7-4.el6.x86_64
 • glibc-2.12-1.132.el6_5.4.i686
 • zlib-1.2.3-29.el6.i686
 • perl-Apache-ASP-2.59-0.297781.x86_64
 • plesk-fail2ban-configurator-12.0.18-cos6.build1200140526.11.noarch
 • postgresql-server-8.4.20-1.el6_5.x86_64
 • e2fsprogs-1.41.12-18.el6_5.1.x86_64
 • plesk-modsecurity-crs-12.0.14-14033112.x86_64
 • mod_python-3.3.1-14.el6.1.x86_64
 • SSHTerm-0.2.2-10.14033111.noarch
 • libcom_err-1.41.12-18.el6_5.1.i686
 • libxcb-1.8.1-1.el6.i686
 • libXext-1.3.1-2.el6.i686
 • compat-libstdc++-296-2.96-144.el6.i686
 • libxml2-2.7.6-14.el6_5.2.i686
 • libselinux-2.0.94-5.3.el6_4.1.i686
 • psa-coldfusion-support-12.0.14-cos6.build120140331.11.noarch
 • zip-3.0-1.el6.x86_64
 • cracklib-dicts-2.8.16-4.el6.x86_64
 • sw-cp-server-2.0.5-201405151701.centos6.x86_64
 • psa-vhost-12.0.18-cos6.build1200140526.11.noarch
 • ncurses-base-5.7-3.20090208.el6.x86_64
 • psa-qmail-1.03-cos6.build1200140526.11.x86_64
 • tomcat6-jsp-2.1-api-6.0.24-78.el6_5.noarch
 • psa-imp-6.2.1-cos6.build1200140818.11.noarch
 • perl-MailTools-2.04-4.el6.noarch
 • yum-metadata-parser-1.1.2-16.el6.x86_64
 • info-4.13a-8.el6.x86_64
 • redhat-lsb-core-4.0-7.el6.centos.x86_64
 • openldap-2.4.23-34.el6_5.1.x86_64
 • psa-qmail-rblsmtpd-0.88-cos6.build120140331.11.x86_64
 • flac-1.2.1-6.1.el6.x86_64
 • psa-libxml-proxy-2.7.8-14033112.x86_64
 • perl-Digest-HMAC-1.01-22.el6.noarch
 • pp-sitebuilder-12.0.6-14081212.noarch
 • shared-mime-info-0.70-4.el6.x86_64
 • python-pycurl-7.19.0-8.el6.x86_64
 • psa-health-monitor-12.0.18-cos6.build1200140526.11.noarch
 • psa-mod_fcgid-2.3.9-14033111.x86_64
 • crontabs-1.10-33.el6.noarch
 • psa-fileserver-12.0.18-cos6.build1200140606.15.x86_64
 • mod_security-2.8.0-14061715.x86_64
 • libuser-0.56.13-4.el6_0.1.x86_64
 • psa-miva-5.06-cos6.build1200140526.11.x86_64
 • php-mbstring-5.3.3-27.el6_5.2.x86_64
 • psa-turba-4.2.1-cos6.build1200140818.11.noarch
 • patch-2.6-6.el6.x86_64
 • pcre-7.8-3.1.el6.x86_64
 • psa-ingo-3.2.0-cos6.build1200140818.11.noarch
 • lsof-4.82-4.el6.x86_64
 • psa-courier-imap-4.15-cos6.build1200140617.18.x86_64
 • perl-Package-Constants-0.02-136.el6.x86_64
 • perl-HTML-Tagset-3.20-4.el6.noarch
 • system-config-firewall-base-1.2.27-5.el6.noarch
 • pth-2.0.7-9.3.el6.x86_64
 • perl-XML-Simple-2.18-6.el6.noarch
 • gmp-4.3.1-7.el6.x86_64
 • perl-Crypt-OpenSSL-Random-0.04-9.1.el6.x86_64
 • libcap-2.16-5.5.el6.x86_64
 • perl-Socket6-0.23-4.el6.x86_64
 • audit-libs-2.1.3-3.el6.x86_64
 • perl-MLDBM-Sync-0.30-1.2.el6.rf.noarch
 • MAKEDEV-3.24-6.el6.x86_64
 • libss-1.41.12-18.el6_5.1.x86_64
 • shadow-utils-4.1.4.2-13.el6.x86_64
 • psa-logrotate-3.8.2-cos6.build120140331.11.x86_64
 • redhat-logos-60.0.14-10.el6.centos.noarch
 • m4-1.4.13-5.el6.x86_64
 • ppl-0.10.2-11.el6.x86_64
 • net-tools-1.60-109.el6.x86_64
 • file-5.04-15.el6.x86_64
 • mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64
 • procmail-3.22-25.1.el6_5.1.x86_64
 • libgpg-error-1.7-4.el6.x86_64
 • ethtool-2.6.33-0.3.el6.x86_64
 • xz-lzma-compat-4.999.9-0.3.beta.20091007git.el6.x86_64
 • libX11-1.5.0-4.el6.x86_64
 • python-2.6.6-29.el6.x86_64
 • libXtst-1.2.1-2.el6.x86_64
 • fipscheck-lib-1.2.0-7.el6.x86_64
 • gpgme-1.1.8-3.el6.x86_64
 • gd-2.0.35-11.el6.x86_64
 • centos-release-6-2.el6.centos.7.x86_64
 • libXinerama-1.1.2-2.el6.x86_64
 • udev-147-2.40.el6.x86_64
 • libffi-3.0.5-3.2.el6.x86_64
 • time-1.7-37.1.el6.x86_64
 • plymouth-0.8.3-24.el6.centos.x86_64
 • pygpgme-0.1-18.20090824bzr68.el6.x86_64
 • samba-winbind-clients-3.6.9-169.el6_5.x86_64
 • slang-2.2.1-1.el6.x86_64
 • mailx-12.4-7.el6.x86_64
 • iwl1000-firmware-39.31.5.1-1.el6.noarch
 • bind-utils-9.8.2-0.23.rc1.el6_5.1.x86_64
 • grub-0.97-75.el6.x86_64
 • openldap-devel-2.4.23-34.el6_5.1.x86_64
 • audit-2.1.3-3.el6.x86_64
 • gettext-0.17-16.el6.x86_64
 • libnih-1.0.1-7.el6.x86_64
 • expect-5.44.1.15-5.el6_4.x86_64
 • xorg-x11-drv-ati-firmware-6.14.2-7.el6.noarch
 • pixman-0.26.2-5.1.el6_5.x86_64
 • openssh-server-5.3p1-70.el6_2.2.x86_64
 • sw-collectd-4.9.1-14060313.x86_64
 • lm_sensors-libs-3.1.1-10.el6.x86_64
 • drweb-bases-6.0.2.4-1302271534pleskel5.noarch
 • passwd-0.77-4.el6.x86_64
 • fail2ban-0.8.13-14052018.noarch
 • net-snmp-5.5-37.el6_2.1.x86_64
 • avahi-libs-0.6.25-12.el6_5.3.x86_64
 • sw-libboost-system1.54.0-1.54.0-14020622.x86_64
 • wpb-designs-01-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • sw-libboost-date-time1.54.0-1.54.0-14020622.x86_64
 • hicolor-icon-theme-0.11-1.1.el6.noarch
 • plesk-platform-runtime-1.0-892097.14062518.x86_64
 • b43-openfwwf-5.2-4.el6.noarch
 • java_cup-0.10k-5.el6.x86_64
 • xmlrpc-c-c++-1.16.24-1210.1840.el6.x86_64
 • log4j-1.2.14-6.4.el6.x86_64
 • mysql-5.1.73-3.el6_5.x86_64
 • rootfiles-8.1-6.1.el6.noarch
 • ecj-3.4.2-6.el6.x86_64
 • libarchive-2.8.3-4.el6_2.x86_64
 • jakarta-commons-daemon-1.0.1-8.9.el6.x86_64
 • sw-doctrine-1.0.4-0.280352.noarch
 • rt73usb-firmware-1.8-7.el6.noarch
 • gdbm-devel-1.8.0-36.el6.x86_64
 • freetype-2.3.11-14.el6_3.1.x86_64
 • ipw2100-firmware-1.3-11.el6.noarch
 • wpb-designs-00-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • libgcc-4.4.7-4.el6.x86_64
 • gpg-pubkey-c105b9de-4e0fd3a3
 • rhino-1.7-0.7.r2.2.el6.noarch
 • zlib-1.2.3-29.el6.x86_64
 • bcel-5.2-7.2.el6.x86_64
 • libcom_err-1.41.12-18.el6_5.1.x86_64
 • tzdata-2011l-4.el6.noarch
 • mx4j-3.0.1-9.13.el6.noarch
 • perl-Pod-Simple-3.13-136.el6.x86_64
 • wpb-designs-09-12.0.4-43480.14051315.noarch
 • libselinux-2.0.94-5.3.el6_4.1.x86_64
 • perl-ExtUtils-MakeMaker-6.55-136.el6.x86_64
 • nspr-4.10.6-1.el6_5.x86_64
 • perl-Test-Simple-0.92-136.el6.x86_64
 • sw-libsqlite3-0-3.7.7.1-11083108.x86_64
 • libattr-2.4.44-7.el6.x86_64
 • plesk-wp-cli-0.13alpha3-14080719.noarch
 • libtalloc-2.0.7-2.el6.x86_64
 • iptables-1.4.7-4.el6.x86_64
 • libgcc-4.4.7-4.el6.i686
 • libtdb-1.2.10-1.el6.x86_64
 • plesk-dns-bind-driver-12.0.18-cos6.build1200140606.15.noarch
 • cyrus-sasl-lib-2.1.23-13.el6_3.1.x86_64
 • upstart-0.6.5-10.el6.x86_64
 • selinux-policy-targeted-3.7.19-231.el6_5.3.noarch
 • alsa-lib-1.0.22-3.el6.x86_64
 • plesk-modsecurity-configurator-12.0.18-cos6.build1200140724.12.noarch
 • p11-kit-0.18.5-2.el6_5.2.x86_64
 • psmisc-22.6-15.el6_0.1.x86_64
 • libXau-1.0.6-4.el6.i686
 • nss-3.16.1-7.el6_5.x86_64
 • libcap-ng-0.6.4-3.el6_0.1.x86_64
 • libXp-1.0.0-15.1.el6.i686
 • perl-CGI-3.51-136.el6.x86_64
 • keyutils-libs-1.4-4.el6.i686
 • perl-Time-HiRes-1.9721-136.el6.x86_64

今すぐクラウドVPSを試してみる